ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุม เรื่อง SCHOOL HEALH HERO MOE SAFETY CENTER โดย สพม.สกลนคร ฉบับที่ 348/2565


ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวศิศิรา รักษาสะ กลุ่มวิชาการ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน และนายชนกานต์ ศรีพรหม กลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุม เรื่อง SCHOOL HEALH HERO MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย จัดโดย สพม.สกลนคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ไดรับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สพม.สกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ศิศิรา รักษาสระ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:03:03 อ่านแล้ว 92
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.