ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แสดงความมุทิตาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ฉบับที่ 353/2565


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดร.บดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สร้างขวัญกำลังใจ แสดงความกตัญญูกตเวที สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน
ลิงค์ภาพ

https://www.facebook.com/media/set/vanity=109306608592355&set=a.113775354812147

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1Y7SM5InS35-4NS7TL8IYhkWzzlptKw5f?usp=sharing

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:14:38 อ่านแล้ว 63
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.