ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉบับที่ 366/2565


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและเยี่ยมชมฐานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาพ:วราภรณ์ ปัญเศษ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:48:07 อ่านแล้ว 101
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.