ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ ฉบับที่ 382/2565


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์  หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา หัวหน้ากลุ่ม  ผ่านระบบ Zoom Meeting  กำหนดให้โรงเรียนละ 1  User  ถ่ายทอดสัญญาไปยังโรงเรียนในสังกัด  45 โรงเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมอความารีนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:58:41 อ่านแล้ว 54
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.