ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022) ท


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022)โดยมีโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 614 โครงงาน จาก 32 ประเทศ ซึ่งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 โครงงาน (Online Presentation) ผลการแข่งขันดังนี้(one). รางวัลเหรียญทอง สาขา Physics, Energy and Engineering
*นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน*
1) นางสาวกมลลักษณ์ คำปัญโญ ม.5/17
2) นายโรจนศักดิ์ เวียงคำ ม.5/17
*ครูที่ปรึกษา*
1) นายชัยมงคล อาจโยธา
2) นางสาวมยุรี จักรสิทธิ์
(two). รางวัลเหรียญเงิน สาขา Physics, Energy and Engineering
*นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน*
1) นางสาวสุมิตา มันตาพันธุ์ ม.5/17
2) นางสาวธัญชนก ตรีเมืองปัก ม.5/17
3) นางสาวอนุสยา พลราชม ม.5/17
*ครูทีปรึกษา*
1) นายชำนาญ เพริดพราว
2) นางสาวศุภากร พวงยอด

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:48:11 อ่านแล้ว 104
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.