ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 389/2565


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เน้นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:ศิริโชค นำสงฆ์/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

ลิงค์ภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1ZIzzJ1XlAWXHEDibhH4PIJa_Fm5zypQP?usp=share_link

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:20:01 อ่านแล้ว 47
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.