ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และประชุมผู้ปกครอง


[28 ตุลาคม 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 365 คน  คนละ 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 547,500 บาท  และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่)  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จำนวน 82 คน  คนละ 1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 670,500 บาท  เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา
ของตนเองและครอบครัว  โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาเป็นพยานในการจ่ายเงินในครั้งนี้

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:12:19 อ่านแล้ว 67
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.