ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) ฉบับที่ 398/2565


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับงานส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับสมัครนักเรียนเพื่อดำเนินการสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) มีนักเรียนสอบจำนวน 4 ห้องเรียน แบ่งเป็น ม.ต้น 1 ห้อง ม.ปลาย 3 ห้อง เพื่อโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ:กานดา ดาบโสมศรี/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:18:28 อ่านแล้ว 98
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.