ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่านจาก ๓ โรงเรียน คือ นายพชกร โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม นายโรจนวุฒิ เถิงนำมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม และนางสุมาลี หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยมี นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 

 
 
 
 
   
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:10:34 อ่านแล้ว 65
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.