ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การคัดเลือกเด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนเพื่อรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน


          ด้วย พมจ.สกลนคร ร่วมมือกับ บพด.สกลนคร ให้ สพม. เขต 23 คัดเลือกเด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้รับสวัสดิการ ดังนี้
          1. ให้โรงเรียนคัดเลือกเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่เห็นสมควรได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นเงินคนละ 1,000 บาท จำนวน 150 คน จำนวนที่ได้รับจัดสรรตามไฟล์ที่แนบ
          2. การขอเงินประกอบอาชีพจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดย พมจ.จังหวัดสกลนคร จะจัดสรรเงินให้
เด็กยากจนและด้อยโอกาสในครอบครัวที่เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพของครอบครัว
การช่วยเหลือเริ่มต้นที่ 5,000 บาท รายละเอียดการขอตามไฟล์เอกสารที่แนบ
          ให้ผู้ขอรับการช่วยเหลือส่งเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ โดยตรงไปยัง พมจ.สกลนคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 2454 นางสาวสไบทิพย์ ทองภูเบศ (น้ำ) โทรศัพท์ 08 2532 8877 หรือนางสาวปวีณา ไชยขันธ์ (อุ้ย) โทรศัพท์ 06 2895 7895

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563    เวลา 16:33:49 อ่านแล้ว 302
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.