ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา


วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา โดยมีนายสราวุธ วิเชียรลม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดองค์ความรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถเพื่อต่อยอดการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:33:27 อ่านแล้ว 45
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.