ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทราบถึง ขั้นตอนของกระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 15 มิถุนายน 2564    เวลา 13:14:50 อ่านแล้ว 178
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.