ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:00:48 อ่านแล้ว 229
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.