ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มีหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 15:02:00 อ่านแล้ว 248
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.