ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 5 การเบิกจ่าย เงินยืมของส่วนราชการ และให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 กันยายน 2564    เวลา 11:08:44 อ่านแล้ว 176
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.