ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสุพรรณี ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางประพิณพักตร์ ธุรนนท์ ผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องรายงาน เข้าร่วมการรายงาน ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 กันยายน 2564    เวลา 13:19:48 อ่านแล้ว 168
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.