ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และโรงเรียนในสังกัด


หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สำรวจโรงเรียนที่คาดว่าเป็นโรงเรียนโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะได้รับการสุ่มตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 29 ตุลาคม 2564    เวลา 14:11:49 อ่านแล้ว 203
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.