ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังพบว่า โรงเรียนในสังกัดหลายแห่งจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำกับ ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    เวลา 14:03:41 อ่านแล้ว 204
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.