ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    เวลา 09:28:31 อ่านแล้ว 224
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.