ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 แห่ง รอแจ้งกำหนดเวลา อีกครั้งหนึ่งจนกว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางการตรวจสอบโครงการดังกล่าว

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 ธันวาคม 2564    เวลา 11:07:27 อ่านแล้ว 243
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.