ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พบว่า โรงเรียนในสังกัดบางแห่งมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ในปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค หากพบว่ามียอดค้างชำระให้ดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 9 ธันวาคม 2564    เวลา 16:02:36 อ่านแล้ว 186
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.