สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ
คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม

ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่
ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 %

 

 


เพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 10:24:31
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 15:55:32
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:42:38

เพิ่มเติม...

 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 15:54:45

เพิ่มเติม...

 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:14:30

เพิ่มเติม...

 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:04:40
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:03:33
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:02:16
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลยอดนักอ่าน ปี 2564
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:57:40
จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:28:29
จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:27:16
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 26/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:45:38
กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:51:15
ข่าว โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยบาง ร่วมเดินขบวนเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:01:50
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:37:39
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเมินฯ OBECQA
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:43:32
ศึกษาดูงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 20:49:58
รร.ดงมะไฟวิทยา : ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายจีน) และคณะ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 14:27:53

เพิ่มเติม...

 
สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.