ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. สกลนคร
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,957 ครั้ง

ดีมาก
1854 (46.85 %)

ดี
838 (21.18 %)

พอใช้
397 (10.03 %)

น้อย
324 (8.19 %)

น้อยมาก
519 (13.12 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
2
272
3.51
1
322
3.73
15
900
4.21
6
533
4.17
8
345
3.62
7
194
2.98
14
178
2.79
7
713
4.12
2
249
3.44
1
226
3.09
รวม
63
3,957
3.79

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.สกลนคร
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.มหาสารคาม