ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพม. สกลนคร
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 6,310 ครั้ง

ดีมาก
3805 (60.30 %)

ดี
1124 (17.81 %)

พอใช้
440 (6.97 %)

น้อย
355 (5.63 %)

น้อยมาก
559 (8.86 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
2
280
3.51
1
407
3.87
15
913
4.18
6
1,056
4.51
9
440
3.84
6
663
4.22
12
193
2.77
7
1,706
4.53
2
365
3.81
1
260
3.20
รวม
61
6,310
4.14

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Modify By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.สกลนคร
Create By : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.มหาสารคาม